Klasztor w Kołbaczu

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności turystycznej pomnika historii RP „Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej’’

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu realizuje projektu pn. „Poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności turystycznej pomnika historii RP „Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej” w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1072/16-00 z dnia 04.05.2017 roku

Projekt jest współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1072/16-00 z dnia 04.05.2017 roku. Wartość ogółem: 20 016 892,25 zł; Wydatki kwalifikowalne: 18 467 170,64 zł ;Dofinansowanie: 15 697 095,04 zł.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.